/e/OS for Gigaset GX4 - PLEASE

PLEASE PLEASE PLEASE /e/OS for Gigaset GX4

Thank you very very much :slight_smile: