Powstał smartfon, jakiego jeszcze nie było

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.